Přihlášení a omlouvání dětí

boy-1443459_960_720PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ DO ŠD\r\n

Pokud chcete své dítě přihlásit do školní družiny, je potřeba vyplnit zápisový líst (ke stažení v sekci Dokumenty ŠD). O zařazení dítěte do ŠD následně rozhoduje ředitelka školy. Zápisový lístek je potřeba odevzdat paní vychovatelce.

\r\n

Do zápisového lístku pečlivě zaznamenejte informace o odchodu dětí z družiny. Na základě Vašeho rozhodnutí bude dítě opouštět školní družinu samo ve stanovenou hodinu, případně bude vyčkávat, než si jej vyzvedne pověřená osoba. Tou je pouze zákonný zástupce žáka nebo osoba, jejíž jméno je určeno v zápisním lístku zákonným zástupcem.

\r\nOMLOUVÁNÍ DĚTÍ A ZMĚNA ODCHODŮ ZE ŠD\r\n

Pokud žák není ve škole, předávají tuto informaci paní vychovatelce vyučující. Není tedy třeba omlouvat žáka z výuky a zároveň i ze ŠD.

\r\n

Přejí-li si zákonní zástupci, aby jejich dítě opustilo družinu v jiné době, než jaká je uvedena v zápisním lístku, písemně o tom musí předem informovat vychovatelku ŠD. Písemná žádost musí obsahovat údaj o datu změny a podpis zákonného zástupce. Změnu odchodu žáka ze ŠD nelze vyřizovat telefonicky, neboť tento způsob omluvy je neprokazatelný.

\r\n

Pokud dítě do družiny chodí a výjimečně odchází po obědě domů, platí pro omluvu z družiny stejný postup, tedy pouze písemná, datovaná a podepsaná žádost zákonných zástupců žáka o uvolnění ze ŠD.

\r\n

 STÁHNĚTE SI ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

\r\n

Snažíme se dbát na bezpečnost dětí, pomozte nám prosím dodržovat stanovená pravidla.

\r\nVYLOUČENÍ ZE ŠD\r\n

Žák může být ze školní družiny i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí, dlouhodobá svévolná nebo neomluvená absence v docházce.

\r\n

O těchto skutečnostech jsou informováni zákonní zástupci žáka, jsou písemně vyzváni k návštěvě školy, kde proběhne jednání za účasti ředitele školy, vedoucí vychovatelky a zákonného zástupce žáka, o tomto jednání je proveden zápis a poté ředitel školy rozhodne o dalším postupu, popř. i o vyloučení dítěte za školní družiny. O rozhodnutí jsou rodiče informováni písemně.