Úřední deska

PRÁVNÍ FORMANÁSTĚNKA\r\n

  \r\n

 • příspěvková organizace
 • \r\n

 • IČO: 750 27 453
 • \r\n

 • RED_IZO: 600 142 698
 • \r\n

 • nejsme plátci DPH
 • \r\n

\r\nZŘIZOVATEL ŠKOLY\r\nobec Těškovice\r\nadresa: Obecní úřad Těškovice, Těškovice 170, 747 64\r\nweb: www.teskovice.cz\r\n\r\nŘEDITELKA ŠKOLY\r\nMgr. Soňa Jarošová\r\njmenována do funkce 2.11.2015\r\nŘeditelka je statutárním orgánem školy.\r\n\r\nZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLY\r\nJana Volková\r\n\r\nPOČET TŘÍD\r\n\r\nMateřská škola  2 třídy\r\n\r\nZákladní škola   3 třídy\r\n\r\nŠkolní družina   1 oddělení\r\n\r\nVZDĚLÁVACÍ PROGRAM\r\nvšechny děti v MŠ jsou vzdělávány v programu, který je zaměřen na environmentální výchovu\r\n\r\nžáci v ZŠ se vzdělávají podle programu „Školní vzdělávací program“\r\n\r\nINSPEKČNÍ ZPRÁVY\r\n

\r\nVEŘEJNÉ DOKUMENTY ŠKOLY\r\nviz sekce DOKUMENTY\r\n\r\nŘÁDY ŠKOLY A SOUVISEJÍCÍ SMĚRNICE A DOKUMENTY\r\nŘád školy s přílohou Hodnocení žáků\r\nProvozní řád školy\r\nŘád školní družiny\r\nŘád školní jídelny\r\nKoncepce na školní rok\r\nŠkolní vzdělávací program\r\nPreventivní strategie – Minimální preventivní program\r\nStrategie výchovného poradenství\r\n\r\nPRAVOMOCI A PŮSOBNOST ŘEDITELKY ŠKOLY\r\n

je stanovena § 164 odst. 1 a 2, § 165 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 Sb. Ředitelka školy řídí školu, zodpovídá za pedagogickou úroveň výchovně vzdělávacího procesu, který je realizován v souladu se zákonem a vzdělávacími programy, stará se o využívání svěřených finančních prostředků a rozhoduje o:

\r\n\r\n

  \r\n

 • všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak
 • \r\n

 • přijetí žáka k předškolnímu a základnímu vzdělávání
 • \r\n

 • odkladu povinné školní docházky
 • \r\n

 • dodatečném odložení povinné školní docházky
 • \r\n

 • uvolnění žáka z vyučování ze zdravotních či jiných závažných důvodů.
 • \r\n

 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby
 • \r\n

 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání
 • \r\n