Zápis dětí do MŠ

pen-304263_960_720JAK DÍTĚ PŘIHLÁSIT\r\n

  \r\n

 • termín a dobu přijímání žádostí k přijetí do MŠ stanovuje ředitelka školy
 • \r\n

 • rodič vyplní žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře), kterou v řádném termínu předá vedoucí učitelce MŠ
 • \r\n

 • žádost o přijetí dítěte do MŠ si stáhněte v sekci „Dokumenty MŠ“, nebo si ji vyzvedněte osobně v MŠ
 • \r\n

 • v den konání zápisu zákonní zástupci dítěte předloží ke kontrole rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
 • \r\n

\r\nPRO KOHO JE MATEŘSKÁ ŠKOLA URČENA\r\n

  \r\n

 • k předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo mají doklad, že se očkování nemohou podrobit pro trvalou kontraindikaci\r\n(Zákon č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví)
 • \r\n

 • mateřskou školu může navštěvovat dítě, které splní kritéria pro přijímání dětí do MŠ na daný rok (viz sekce Dokumenty MŠ)
 • \r\n

\r\nROZHODNUTÍ O NE/PŘIJETÍ DÍTĚTE\r\n

  \r\n

 • o přijetí dítěte rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ ve správním řízení, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti
 • \r\n

 • rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejich přiděleným registračním číslem
 • \r\n

 • seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (nástěnka v MŠ) a na webových stránkách školy, a to na dobu 15 dnů
 • \r\n

 • rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude odesláno dopisem do vlastních rukou
 • \r\n